Pengene går til

Pengene går til

NAFKAM

Kampen mot Kreft har i perioden 2016 til 2018 støttet et forskningsprosjekt utført av Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. NAFKAM utfører norsk forskning innen komplementær og alternativ medisin.

Forskningsprosjekt dreier seg om å gjøre samtalen mellom kreftpasienten og lege så åpen og meningsfull som mulig. Det er et postdoc prosjekt. Den ansvarlige for forskningsprosjektet har vært Trine Stub, som er 100 % ansatt ved NAFKAM i en postdoc-stilling.

Bakgrunn:

Forskning viser at halvparten av kreftpasienter i Norge bruker en eller annen form for alternativ behandling i løpet av sitt sykdomsforløp. Mange av disse pasientene ønsker å diskutere bruken avalternativ behandling med sin fastlege eller kreftlege/sykepleier. Pasienter setter pris på helsepersonells vurderinger av, og kunnskap om, alternativ behandling, og vil gjerne få råd derfra. En slik samtale bør helsepersonell ta initiativ til, og vil styrke forholdet mellom pasient og behandler.

Samtidig viser forskning at helsepersonell ikke ønsker å diskutere alternativ behandling med sine pasienter, ofte på grunn av mangel på kunnskap. De synes også det er vanskelig å anbefale behandlingsformer med mangelfull vitenskapelig dokumentasjon av effekt. Det kan også være utfordrende å sette av tid til en slik samtale. Siden flere studier viser at det kan være risikofylt for pasienter å kombinere alternativ behandling og cellegift, er det viktig at helsepersonell spør pasientene om dette, åpent og fordomsfritt, og inkluderer slike opplysninger i pasientjournalen, for å unngå uheldige hendelser.

Om prosjektet:

I dette prosjektet har Stub undersøkt hvordan helsepersonell og alternativ behandlere kommuniserer med sine kreftpasienter om deres bruk av alternativ behandling, og hvordan de vurderer risiko

Dersom pasienten kombinerer alternativ og konvensjonell behandling i sitt sykdomsforløp.

Dette forskningsprosjektet vil utvikle og gjennomføre en spørreundersøkelse blant kreftleger, kreftsykepleiere, fastleger og alternative behandlere for å kartlegge og evaluere risiko-forståelse og risiko-kommunikasjon.

Basert på resultatene fra undersøkelsen vil Stub designe og utvikle en betaversjon av et web-verktøy (Shared Decision Making Tool) som helsepersonell og alternativbehandlere kan bruke for å veilede pasienter til å ta trygge valg om alternativ behandling som er i tråd med deres helsemål. Verktøyet kan også brukes av pasienter og deres pårørende.

For nærmere informasjon se www.nafkam.no

Kampen mot kreft støtter forskning på symptomer på ondartet hjernesvulst.

Siden 2013 har foreningen støttet forskning på kreft. Under følger utdrag fra e-post fra Overlege Anette Stortstein ved Nervokirugisk avdeling på Haukeland Sykehus som viser fra støtten brukes til

Støtten fra Kampen mot Kreft blir brukt til å finansiere forskning på symptomer ved ondartet hjernesvulst. Dette prosjektet drives av en spesialistgruppe ved Nevrologisk og Nevrokirurgisk avdeling, og følger unge og eldre hjernesvulstpasienter gjennom sykdomsforløpet, med kartlegging av symptomer, medisinbruk og hvordan kreftbehandlingen påvirker funksjonen i dagliglivet.

Vi samarbeider med Kreftregisteret og kreftavdelingen ved Haukeland universitetssykehus.
Støtten finansierer spesielt doktorgradsprosjektet til dr Kristin Knudsen-Baas, som arbeider ved Nevrologisk avdeling. I år vil midlene bli brukt til hennes forskeropplæring i statistikk og til en reise til en internasjonal kongress i september, hvor hun skal legge frem data for overlevelse og medisinbruk ved ondartet hjernesvulst i hele den norske befolkningen fra 2004-2013, for europeiske spesialister.

Martine og Sondres Minnefond som bevilger penger til komplementær kreftforskning.

For mer informasjon om minnefondet vennligst trykk her.

Kampen mot kreft spanderte tur til Dyreparken til kreftrammede Kine og hennes tre barn.

Foreningen spanderte tur på Kine og hennes tre barn til Dyreparken i Kristiansand. Les historien og takkebrevet her.

Støttet forsknings stipendiat i samarbeid med Kreftforeningen.

I samarbeid med Kreftforeningen har Kampen mot Kreft gitt støtte til forskningsstipendiat til Therese Seierstad som har sitt daglige virke på Haukekland Universitetssykehus.

Johan W. Thomsen ga honnør til Kreftforeningen for vilje til godt samarbeid og for at de setter av ressurser til å komme opp med aktuelle kandidater.

Kreftforeningen sin generalsekretær Anne Lise Ryel, ga på sin side utrykk for at kreftforeningen vurderer oppdraget som en tillitserkæring.

For mer informasjon om studien trykk her

Kreftaksjonen på Haukeland Sykehus.

Støttet kreftaksjonen på Haukeland Sykehus til innkjøp av ny PET- skanner.

Hva gjør en PET-skanner? :

  1. Finne nøyaktig utbredelse av en kreftsykdom for å kunne velge riktig behandlingsmåte – kirurgi, strålebehandling eller medikamentell behandling – for eksempel for å bestemme hvem som bør opereres og hvem som ikke bør opereres
  2. Lete etter kreftsykdom der blodprøver eller andre tester viser at det må finnes kreftsykdom i kroppen, slik at man kan gi nødvendig behandling på et tidlig tidspunkt
  3. Finne ut om vevsforandringer etter kreftbehandling er kreftvev som må behandles ytterligere eller kun arrvev som ikke trenger behandling
  4. Måle effekten av behandling på et tidlig tidspunkt, for ev. å justere/endre behandlingsopplegget
  5. Planlegge strålebehandlingen mer nøyaktig, slik at strålingen rettes mot kreftforandringene og i minst mulig grad mot normalt vev, for å øke effekten og minske bivirkningene av behandlingen. PET benytter seg av et radioaktivt preparat, vanligvis et sukkerstoff (18F-FDG). Dette radioaktive preparatet tas opp i vev med stort sukkerforbruk, som kreftsvulster. Over 80 % av alle PET-undersøkelser foretas i forbindelse med kreftbehandling. Det er vanlig å kombinere PET med en vanlig bildediagnostisk undersøkelse, som CT (computed tomography) eller MR (magnetic resonance imaging). Ved digitalt å sammensmelte bildene fra CT-snitt gjennom kroppen med PET-bildene av vevsaktivitet, kan man se nøyaktig hvor i kroppen den sykelige aktiviteten finnes.

NAFKAM

Kampen mot Kreft har støttet Nasjonalt forsikningsenter innen komplementær og alternativ medisin. NAFKAM utfører norsk forskning innen komplementær og alternativ medisin. NAFKAM har fått i oppdrag av Helse-og Omsorgsdepartementet å bistå i arbeidet med opprettelsen av en offentlig informasjonsbank innen alternativ behandling.

Pengegavene fra Kampen mot Kreft brukes i en pilotstudie for å se kreftpasienters valg av ” behandlingspakke”

Litt om bakgrunnen for studien:

En rekke studier gjennomført for å kartlegge bruken av alternativ behandling blant kreftpasienter. Ingen har tidligere studert de ofte komplekse ” behandlingspakkene” pasientene selv setter sammen.

En pilotstudie er i gang for å:

  1. Vurdere gjennomførbarheten og logistikken i en full studie i stor skala
  2. Å skaffe seg en første oversikt over karakteristika ved og spredningen av de behandlingspakkene pasientene bruker, hvilken behandlings- og omsorgsvei de følger, hvordan de tar valg med hensyn til behandling og hvilke behandlingsendepunkter de finner relevante

I pilotstudien rekrutteres kreftpasienter som i løpet av de siste fire år har fått påvist en første diagnose av bryst,- tykktarms eller prostatakreft for første gang. Alle deltakerene må være under 70 år gamle, og vil bli fulgt over en periode på 12 måneder. Pilotstudien foregår i Canada, Norge, Tyskland og USA. Det blir samlet inn opplysninger om både alternativ behandling, skolemedisinsk behandling og egenbehandling. Både kliniske og selvrapporterte behandlingsendepunkter vil bli registret ved hjelp av både kvantitative og kvalitative behandlingstilnærminger.

Pilotstudien startet opp i 2008 og forventes avsluttet i 2011.

På basis av pilotstudien planlegges det en større internasjonal studie over fem år hvor 5000 kreftpasienter deltar. Målet med studien er å få oversikt overog forstå de forskjellige behanlingsvalg kreftpasienter foretar over tid.

For mer info om NAKAM se www.nafkam.no

Gavepakke til barn ved Ullevål Sykehus.

Avdeling 2 på Spesialisert Barnemedisin ved Ullevål Universitets Sykehus fikk gavepakke fra Spaceworld.

Spaceworld ga vekk etter å ha blit kontaktet av Kampen mot Kreft Playstation Konsoller, Singstar, og Buzz spill.

I tilegg ble det gitt DVD filmer tilpasset barna på avdelingen.

Karianne J. Katla Seksjonsykepleier ved avedlingen skriver i et takkebrev til Kampen mot Kreft følgende:

”Takk for fantastisk god hjelp til å skaffe barna alt dette utstyret. Deres forening gjør en god jobb ved å skaffe oss sponsorer. Dette kommer virkelig barna som trenger det til gode”

Gaver til ST. Olav Hospital

Fra Kampen mot Kreft og Interiørsenteret Verdal ble det gitt en mengde kjøleskap til avdeling 4 på Barne og Ungdomsklinikken ved St. Olav Hospital i Trondheim.

Kjøleskapene benyttes av pårørende i besøksrom for å gjøre sykehusoppholdet lettere for kreftpasienter og deres familie.

Avdelingen fikk også overlevert over et dusin DVD filmer som Kampen Mot Kreft hadde fått i gave fra Buena Vista Home Entertainment.

Barna på avdelingen fikk i tilegg også den populære Playstation 2 med singstar.

Eva Beate Pedersen ved avdelingen skriver i takkebrevet:

”En varm takk for innsatsen som resulterte i så fine kjøleskap. Bidrag som dette gjør oppholdet lettere for pasienter og deres pårørende»

Sydentur til familien Gullbrå.

Foreningen har støttet kreftrammede Guro Gullbrå på 12 år og familien ( hvor 3 av familiens 5 medlemmer er rammet av netthinnekreft) med en sydenferie som et kjærkomment avbrekk fra en tøff hverdag.

For å se reportasje fra Se og Hør trykk her.

For å se takkebrev fra familien Gullbrå trykk her.

Kreftsyke Frode fikk gifte seg.

Frode Søndervik Vatland har blodkreft, kronisk mylogen leukemi og hans høyeste ønske var å kunne gifte seg med sin kjære Elisabeth. Kampen mot Kreft støttet bryllupet økonomisk med 40.000,- og skaffet sponsorer for hele 70.00,- Frode ble lykkelig gift og gleden ble behørig omtalt i Se og Hør.

For å se reportasje fra Se og Hør klikk her.

Kreftsyke Mona ville gi barna et minne for livet.

Kreftsyke Mona Oen (43) fra Askøy utenfor Bergen hadde slitt i lang tid mot kreftsykdommen. Hun hadde mann, fire barn på 8, 12, 14 og 17 som sammen hadde kjempet mot denne alvorlige sykdommen hun hadde fått. Hun kontaktet Reidar Duesund i Foreningen og ønsket å gi barna et minne de kunne ta videre i livet dersom hun skulle falle bort. Dermed bestemte foreningen å spandere en tur til Legoland til henne og resten av familien.

Mona og hele familien hadde sett frem til denne reisen, men Mona ble svært syk bare noen dager før avreiseog ble lagt inn på St. Sunniva Hospital. Hun insisterte på at ungene sulle få reise, slik at de kunne få en oppmuntring i hverdagen.

I en tekstmelding fra Mona sin vennine Anita som ble med på turen stod det følgende:

” Hei Reidar! Vi har en fantastisk dag i Legoland! Tusen takk for at du og din organisasjon har gjort dette mulig. Det har vært en fornøyelse å se ungene så glade. De trengte virkelig en oppmuntring i en trist hverdag. Hilsen Anita”

Vel hjemme igjen får Mona ta del i denne turen, da barna viser frem bilder og ivrig forteller om hva de har opplevd i Legoland. Mona fikk sin siste vilje oppfylt, og vet nå at ar barna har et godt minne fra den siste tiden.

Mona sovnet inn på sykehuset bare en uke etter dette.

Pia Kristin fikk tur til Disney World.

Pia Kristin på 9 år har kreft og har hatt en veldig tøff og vanskelig tid. Kampen mot Kreft skaffet billetter til Paris. Turen ble en positiv opplevelse for både henne og familien.

Vi mottok et fint og langt takkbrev og bilder fra turen.

For å se takkbrev og bilder klikk her.

Gave til Haukeland Sykehus

I samarbeid med Jan Larsen ved møbelringen i Kanalveien i Berge kjøpte Kampen mot Kreft inn 10 skinnstoler til veldig god pris til Barneklinikken, kreftavdelingen på Haukeland Sykehus.

Ingunn Finne og Else M. Nilsen fra kreftavdelingen skriver i et takkebrev til Foreningen følgende:

” På vegne av barna og foreldre på Barneklinikken vil vi få takke Kampen mot Kreft for 10 skinnstoler. Etter stor velvilje fra dere fikk vi stoler som vi ønsket oss. Stolene er i bruk på alle våre sengeposter og gjør oppholdet på klinikken bedre for barn og foreldre”

Gave til Sykehuset Telemark HF.

Kampen mot Kreft ga i gave 15 spill og 15 dvd fra Disney til sykehuset Telemark.

Kari Baugerød Lie, Enhetsleder i Barneavdelingen skriver følgende i takkebrev til Kampen mot Kreft.

” Vi vil takke for gavene vi har fått av dere denne høsten. Det kommer godt med og lyser opp hverdagen for barna som er innlagt”

John Daniel William Dove har gitt foreningen Kampen mot Kreft en betydelig minnegave etter konen Siris bortgang.

John Daniel William Dove ønsket å støtte kreftkampen etter at hans Siri så alt for tidlig gikk bort.

Foreningen er svært takknemlig for minnegaven, og det står meget stor respekt av John Daniel William Dove, som løp London Marathon for å samle inn penger til en minnegave, fremhever Reidar Duesund, leder av foreningen Kampen mot Kreft.

Venner og familie i Norge, England og Spania har bidratt til minnegaven etter Siri.

I tråd med familiens ønsker har Kampen mot Kreft formidlet minnegaven på 30 000 kroner til Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), som er en egen enhet ved, Det Medisinske fakultet ved Universitetet i Tromsø.

Pengene skal utelukkende brukes til forskning på kreft og senterleder for NAFKAM, Vinjar Fønnebø, takker John Dove og familien Stavenes for gaven. Han sier at NAFKAM er svært glad for denne støtten som vil komme kreftforskning til gode.

Barneklinikken fikk pengegave og leker – To saker: dobbelt glede!

Bergensrussen gikk ut på radio og TV og sa at de ikke fikk tak i nok bøsser for sin innsamling. Vi tok raskt kontakt med dem og lånte dem våre innsamlingsbøsser i forbindelse med Bergensrussens innsamling til Landsforeningen for Trafikkskadde.

Innsamlingen ble en suksess, og som takk for hjelpen fikk vi i Kampen Mot Kreft hele 2500 kroner som var øremerket syke barn ved Haukeland Universitetssykehus.

Reidar Duesund overakte sjekken på hele 5000,- fra Landsforeningen for Trafikkskade og Kampen mot Kreft. I tilegg stillte Bergen Lek og Fritid opp med leker til ungene.

Sykepleier Marthe Holmgård ved Barneklinikken tok imot gavene og takket på vegne av de ansatte og ikke minst barna som satt stor pris på oppmerksomheten.

Kampen mot Kreft spanderte minnetur til familien Villanger.

I 2007 fikk familien Villanger sjokknyheten om at minstemann Steinar-Andre på 3 år hadde Nevroblastom, ondartet svulst ut i fra nervesystemet. Dessverre tapte han kampen mot kreften, og døde 28.08.2010.

Kampen mot Kreft spanderte en minnetur til moren Monika og søsteren Karen- Tina til Albir slik at de fikk et avbrekk og hentet seg inn igjen før hverdagen slo tilbake.

For å se takkebrev fra familien Villanger trykk her

Gave fra Elprice Nordås til Kampen mot Kreft.

Josefine er blant Norges mest kjente banespill figurer. I over 15 år har hun fulgt barna med morsomme, underholdende og lærerike spill.

Barna får mange kosestunder sammen med Josefine og hennes venner Lillebror, Pip og Mumle.

Josefine henvender seg til jenter og gutter i alderen 5-12 år.

Kampen mot Kreft mottok 10 stk Josefine spill fra Elprice Nordås som ble gitt til barneavdelingen på Haukeland Sykehus.

Tusen takk til Elprice Nordås for den flotte gaven.